ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-03-29IRPC 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.

     คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส  (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี เพื่อเป็นเกียรติแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา IRPC ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องในปี 2559 - 2560
     สำหรับปี 2561 IRPC เป็น 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

จำนวนผู้เข้าชม : 870 พิมพ์หน้านี้
กลับ