ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-10-3010 ปีแห่งความภาคภูมิใจ Excellent CG Scoring Company

     IRPC ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE  ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 MB ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) แสดงให้เห็นว่า IRPC พัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส เน้นการสร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเชิงรุก และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
     โครงการ CGR เป็นการพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น รายงานประจำปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม : 437 พิมพ์หน้านี้
กลับ