ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-10-22IRPC บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลเขตทุรกันดาร

     คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) (IRPC) ร่วมมอบเงินบริจาคสนับสนุน กิจกรรมครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล (KPI Charity Mini Marathon) โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
      ไออาร์พีซี เป็นหนึ่งใน บริษัทฯ ที่ร่วมบริจาคเงินในกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร 21 แห่ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสังคมส่วนรวม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีกำลังแรงใจในการดำเนินชีวิต และก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับปรัชญาของ ไออาร์พีซี ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มั่นคงสืบไป

จำนวนผู้เข้าชม : 459 พิมพ์หน้านี้
กลับ