ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-08-18IRPC ชูนโยบายนำงบประมาณ 3% ของกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ทำ CSR

        “ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งเวดล้อม อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนในแต่ละปี เป็นอัตราร้อยละ 3 ของผลกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคม”
         คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน “พิธีส่งมอบคลองแก้มลิง โครงการลำไทรโยงโมเดล” ณ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดคลองแก้มลิง เพื่อรับน้ำหลากตามธรรมชาติ และรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถกักเก็บน้ำได้ 58,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชุมชนมีน้ำสำรองไว้ใช้ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการเกษตร โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2556 ให้เกียรติมาร่วมงาน
         IRPC นำองค์ความรู้จากโครงการลำไทรโยงโมเดล โดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากโครงการลำไทรโยงโมเดลแล้ว IRPC ยังมีโครงการที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถของพนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อีกหนึ่งโครงการฯ ได้แก่ โครงการ ไออาร์พีซี กองกำลังอาสา ซ่อม เสริม เติมสุข ซึ่งเป็นโครงการที่พนักงานจิตอาสามาช่วยซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและแป้นบาสเก็ตบอล พร้อมนำอุปกรณ์กีฬามามอบให้แก่โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จ. ศรีสะเกษ และโรงเรียนรอบโครงการลำไทรโยงโมเดลในจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย 



จำนวนผู้เข้าชม : 1065 พิมพ์หน้านี้
กลับ