การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Economy, Social and Ecology) ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวล้อม ดังเช่น

หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นการยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย ด้าน QSHE อย่างเคร่งครัด
 1. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยจะเผยแพร่รายงานผ่านเวปไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://eia.onep.go.th/index.php)
 2. มีการรายงานตามแบบแจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
 3. มีการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 4. มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ ในทุกโครงการที่เข้าข่ายประเภทหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างปี 2555 - 2560 ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ซึ่งมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วทั้งหมด 9 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA จำนวน 8 โครงการ และโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EHIA จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
  ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ สรุปรายละเอียดโครงการ
EIA นิคมอุตสาหกรรมและประเภทใกล้เคียง โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) click
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ click
ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ โครงการวางแนวท่อก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CHP2) click
ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง click
อาคารสำนักงาน โครงการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ประจำโรงงานระยอง  
โรงกลั่นน้ำมัน โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น click
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส  
EHIA นิคมอุตสาหกรรมและประเภทใกล้เคียง โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ส่วนขยาย  

หลักคุณธรรม (Ethics)

เน้นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม มีการคืนประโยชน์ให้กับสังคม และมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจต่อพนักงาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
 1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี
 2. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีให้กับชุมชน
 3. การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 4. พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ด้านการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ
 5. โครงการคลินิกปันน้ำใจ (คลินิกเวชกรรม) เพื่อตรวจและรักษาให้กับชุมชนโดยรอบ
 6. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่
 7. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มชุมชน
 8. โครงการจิตอาสาต่างๆ

หลักความโปร่งใส (Transparency)

มีการตรวจสอบความถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลได้
 1. ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลหรือ Display Board เพื่อสื่อสารผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบ
 2. โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ หรือ Open House โดยมีชุมชนและหน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมโรงงานเป็นระยะๆ

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาคประชาชนและพนักงาน มีส่วนร่วมในการรับรู้และเสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจและหามาตรการป้องกันและแนวทาง แก้ไขร่วมกัน
 1. การจัดเวทีนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบ การตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
 2. การจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อมีส่วนร่วมเสนอแนะ วางแผน และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อันดีร่วมกันระหว่างองค์กร ชุมชนและหน่วยงานราชการ
 3. การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีการรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

หลักสำนึกรับผิดชอบ (Accountability)

หมายถึง การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะและการกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหาตลอดจนความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดี และเสียจากการกระทำของตนเอง
 1. มีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสาเหตุ มีการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไข โดยเร็วหากเกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ
 2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตประกอบการฯ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

หลักความยั่งยืน (Sustainability)

หมายถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยให้องค์กรมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
 1. มีการรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดทรัพยากรเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน
 2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 3. โครงการอนุรักษ์น้ำ บริหารจัดการน้ำ
 4. โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำชุมชนและอนุรักษ์ป่าชายเลน
 5. การจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานระบบการจัดการได้แก่ ISO 9001, ISO14001, TIS/BS OHSAS 18001, ISO/IEC17025, ISO 50001 เป็นต้น