การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีหลักปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นกว่าที่กฎหมายกำหนด
โดยให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด

การจัดการผลประโยชน์ที่ขัดกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดกันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์ที่ขัดกันของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาความขัดกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ รวมถึงระมัดระวังให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปในการงดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 45 วัน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหลักปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุกระดับจะต้องเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี