การกำกับดูแลกิจการที่ดี.

แจ้งเบาะแส / ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ

แจ้งเบาะแส / เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวมนวิภา จูภิบาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค๋กร

ประวัติการศึกษา
ปริญาตรี : ครุศาสตร์บัณทิต สาขาภาษาอังกฤษและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญาโท : อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
66 (0) 2765-7000
66 (0) 2765-7001

แบบฟอร์มการติดต่อ

  • Captcha image
    คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
  • กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้