ธุรกิจ IRPC

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ ต่างๆ โดยทำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ อุตสาหกรรม ระบบ ลม และให้บริการ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงการบริการทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุน การประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณเพียงพอและมี คุณภาพตามมาตรฐานเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึง การคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเคียงคู่ชุมชนสังคม
และสิ่ง แวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ทำการผลิตจำหน่าย และให้บริการระบบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ
ได้แก่
1. ระบบไฟฟ้า (Electrical)
2. ระบบ ไอน้ำ (Steam)
3. ระบบน้ำ(Filtered Water, Demineralized Water, Cooling Water, Raw Water, Fire Fighting Water)
4. ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air)
5. ระบบ กำจัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)

รายงานผลใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า


รายงานผลตามมาตรฐานจำหน่ายไฟฟ้า