เกี่ยวกับเรา

 • มกราคม 2558

  ลงนามร่วมทุนกับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product) ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โพลิยูริเทน โดยเน้นตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก
 • กุมภาพันธ์ 2558

  โล่เกียรติยศด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กุมภาพันธ์ 2558

  บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด เปิดตัวกระเป๋าเดินทางที่ทำจากเม็ดพลาสติก Green ABS ครั้งแรกของโลกภายใต้แบรนด์ “คาจิโอนี่ (CAGGIONI)” มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนแรงเสียดสี เหนียวและยืดหยุ่นได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป
 • มีนาคม 2558

  การลงนามความร่วมมือทางการผลิตและการค้า เพื่อซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ ABS Powder และ Resins กับบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation
 • เมษายน 2558

  รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 ประเภทรางวัลพิเศษ Top Business Strategy Award จากนิตยสาร Business Plus ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เมษายน 2558

  บริษัทฯ เปิดตัวสถาบันการเรียนรู้ “IRPC CUBIC ACADEMY” ปั้นบุคลากรคุณภาพ ขับเคลื่อนองค์กร สู่ความยั่งยืนตามนโยบายและแนวทางหลักของกลุ่ม ปตท. “สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ก้าวสู่การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง สร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานและสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
 • เมษายน 2558

  รางวัล Best Investor Relations by Company in 2015 จาก Corporate Governance Asia
 • พฤษภาคม 2558

  บริษัทฯ ร่วมเปิดตัวโครงการความร่วมมือการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และ ไออาร์พีซี ทั้งนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ
 • มิถุนายน 2558

  บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเล่นพลาสติกผสมไม้ หรือ “Wood Plastic Composite” ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Trix Track” เป็นการดึงเอาจุดเด่นของพลาสติกมาผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้เข้าไว้ด้วยกัน
 • มิถุนายน 2558

  การลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มกำลังผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion Project: PPE) และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนคอมพาวด์ (Polypropylene Compound and Specialties Project: PPC) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Propylene จากโครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiene Valued: UHV)
 • มิถุนายน 2558

  รางวัล Carbon Footprint for Organization 2015 ในโครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain เพื่อการส่งออกเป็นรายแรกของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • มิถุนายน 2558

  รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 รางวัลระดับ Excellence จากโครงการปรับปรุงและรวมระบบงานภาษีสรรพาสามิต (Excise Integrated System) รางวัลชมเชย จากโครงการ Intelligence PORT & TANK Service
 • มิถุนายน 2558

  รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 ด้าน Social Empowerment จากโครงการ “From Bench to Community” (โครง การขาเทียม) จาก Enterprise Asia
 • กรกฎาคม 2558

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปก.) ระดับประเทศ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สิงหาคม 2558

  บริษัทฯ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 • สิงหาคม 2558

  บริษัทฯ รับมอบรางวัล Asia Best Employer Brand Awards 2015 จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย
 • กันยายน 2558

  การลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคารกสิกรไทย เพื่อใช้ในการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำมันดิบกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และรองรับการขยายงานในอนาคต
 • กันยายน 2558

  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI Emerging Market ให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอยางยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภท Oil & Gas ประจำปี2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • ตุลาคม 2558

  การลงนามสัญญาขาย Propylene จากโครงการ UHV (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products) กับบริษัท Marubeni Thailand Co.,Ltd.
 • ตุลาคม 2558

  บริษัทฯ ประกาศใช้ i SPIRIT เป็นค่านิยมใหม่ขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
 • ตุลาคม 2558

  รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 2015 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย
 • ตุลาคม 2558

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ตุลาคม 2558

  รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2015 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
 • ตุลาคม 2558

  โล่‹เกียรติคุณ ในโครงการ ๑ ช่วย ๙ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
 • ตุลาคม 2558

  รางวัลบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 • พฤศจิกายน 2558

  บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท นิปปอน เอ แอนด์ แอล จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Product) ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์คอมพาวด์ โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่ม AEC
 • พฤศจิกายน 2558

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากโครงการ“คณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year Awards 2015)" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • พฤศจิกายน 2558

  โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง (Muang Rayong Combined Heat and Power Project: CHP II) เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 1
 • พฤศจิกายน 2558

  บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ "EVEREST" พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศยกระดับศักยภาพขององค์กรทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรเพื่อ “มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดที่ท้าทาย และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน” เช่นเดียวกับการไตขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลก
 • พฤศจิกายน 2558

  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของ ASEAN ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
 • ธันวาคม 2558

  โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ในช่วงงานทดสอบเดินเครื่อง คาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสแรกของปี 2559
 • ธันวาคม 2558

  รางวัล Best Corporate Governance Asia 2015 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ธันวาคม 2558

  บริษัทฯ ร่วมให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles: CRBP) ในงานความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า (Children Sustainability Forum: Business for the Future)
 • ธันวาคม 2558

  บริษัทฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 32 บริษัท ที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน จากทั้งสิ้น 106 บริษัท โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน