เกี่ยวกับเรา

 • กุมภาพันธ์ 2550

  เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ย่อย 3 บริษัทฯ ดังนี้
  - บริษัท น้ำมัน ทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
  - บริษัท ผลิตไฟฟ้าทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำกัด
  - บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

  เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ย่อยทางอ้อม 1 บริษัทฯ ดังนี้ - บริษัท ทีพีไอ ซูมิกะ เอบีเอส จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด
 • พฤษภาคม 2550

  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ International Credit Rating ระดับ Baa 3 จาก Moody's และ BBB จาก Standard & Poor's

 • 16 พฤษภาคม 2550

  ลงนามสัญญาจ้างบริษัทฯ เชลล์โกลบอลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษา และให้บริการด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ
 • 25 พฤษภาคม 2550

  ขายตราสารหนี้ไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิ สกุลเหรียญสหรัฐ จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560
 • 29 พฤษภาคม 2550

  ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) จำนวน 503 ล้านเหรียญด้วยเงินจากการขายตราสารหนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และเงินสดจากการดำเนินงาน ทำให้หนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือเพียง 302 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหนี้นี้มีกำหนดชำระในวันที่ 29 กันยายน 2550
 • มิถุนายน 2550

  ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) คงเหลือทั้งหมดจำนวนประมาณเทียบเท่า 302 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเงินสด จากการดำเนินงาน
 • 29 มิถุนายน 2550

  บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบันตามโครงการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน (โครงการ ESOP)
 • กรกฏาคม 2550

  ขายตราสารหนี้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนรวม 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็น
  - ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี

  - ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี
 • สิงหาคม 2550

  เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ย่อย บริษัท ระยอง ทีพีไอ เซอร์วิส จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี เซอร์วิส จำกัด
 • กันยายน 2550

  จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มอดีตพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยที่มีการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 จำนวนประมาณ 67 ล้านหน่วย โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรเมื่อรวมกับส่วนที่จัดสรรให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบัน รวมกันแล้วไม่เกิน 975 ล้านหน่วย