เกี่ยวกับเรา

 • มกราคม 2548

  กระทรวงการคลังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในหลักการและเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ
  ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง และธนาคารออมสิน
 • มีนาคม 2548

  ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ลดทุนจดทะเบียน
  ของบริษัทฯ จากเดิม 81,000,000,000 บาท เป็น 78,489,112,110 บาท แบ่งเป็น 7,848,911,211 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 • เมษายน 2548

  จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 และนำไปล้างขาดทุนสะสมเพิ่มทุน จดทะเบียนจำนวน 11,651,088,789 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม
 • มิถุนายน 2548

  ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 อนุญาตให้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
  และนายอารีย์ วงศ์อารยะ บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่
  ผู้บริหารแผนเพิ่มเติม
 • กรกฏาคม 2548

  เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 975,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 19,500,000,000 หุ้น เป็น 20,475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 เพื่อรองรับโครงการออกหลักทรัพย์แก่พนักงาน (ESOP)
 • พฤศจิกายน 2548

  ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบกับคำร้องของผู้บริหารแผน ในเรื่องการขอขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และคำร้องขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
 • ธันวาคม 2548

  ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายหุ้น ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมลงทุนหลัก ผู้ซื้อเพื่อกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ซื้อเพื่อกระจายหุ้นให้แก่เจ้าหนี้ ได้ชำระเงินค่าหุ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 19,500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท