เกี่ยวกับเรา

 • รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดขึ้นในงาน London Global Convention 2014 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากการที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น
 • รางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่งอจากบริษัทฯมีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
 • รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2557

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลดีเด่น จากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
 • รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” (Quality Persons of the Year 2014)

  รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014” (Quality Persons of the Year 2014) ประเภท “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์” จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ
 • ใบรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จาก องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เป็นการรับรองว่าบริษัทฯมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies on Corporate Governance

  รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies on Corporate Governance จากวารสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับกำกับดูแลที่ดี ด้วยการกำหนดให้มีแนวทางและมาตรการในการยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และกลไกที่เข้าถึงตลาดทุนและสร้างความน่าสนใจต่อนักลงทุน รวมถึงมีการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย
 • 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  IRPC ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 20 อันดับแรกของบริษัทชั้นนำในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากสำนักข่าว Channel NewsAsia ร่วมกับหน่วยงาน CSR Asia และสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ Sustainalytics
 • สมาชิก DJSI ประเภท Emerging Markets 2014

  IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ดัชนีความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ประเภท Emerging Markets 2014 ในกลุ่ม Oil & Gas Industry
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและต่อเนื่อง
 • รางวัล “Best Investor Relations by Company” in 2014

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 : Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 ประเภทรางวัลพิเศษ Top Innovative Company Award จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
 • รางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล“สุริยศศิธร” ประจำปี 2557

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557 ประเภททั่วไป ชนิดปฏิทินสมุดบันทึก ภายใต้แนวคิด “IRPC SPEED for Stabilized Growth 2014” โดย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี