เกี่ยวกับเรา

 • Best Investor Relations by Company in 2013

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 : Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานองค์กร การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมั่นใจของนักลงทุนต่อ IRPC ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2013 : CSR OF THE YEAR

  นิตยสาร Business Plus โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2013 : CSR OF THE YEAR ให้กับ IRPC ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลดีเด่น จากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 (Sustainability Report Award 2013) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้เผยแพร่ข้อมูล ด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน ในรูปของรายงานความยั่งยืน
 • รางวัล CSRI Recognition 2013

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2556

  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2556” จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2013

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน รางวัลชมเชยด้านพลังงานสร้างสรรค์จาก โครงการสะกิด (ZAKID) และ รางวัลดีเด่น ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 ประเภท Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance จากวารสาร Corporate Governance Asia เนื่องจาก บริษัทฯ มีความโดดเด่นในเรื่องของการที่กรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Marriott Hotel, Resorts World Manila กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 (The Prime Minister’s Industry Award 2013) ประเภทการจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลนี้่แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีการบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2013”

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Thailand ICT Excellence Awards 2013" รางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากระบบวางแผนและควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI และการนำเข้าสินค้า (Freight & Customs Clearlance) ประเภทโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ICT for Sustainable Development Projects) จากโครงการ “สะกิด (ZAKID)” และ รางวัลชมเชยประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากระบบ Financial Self Service (FSS)
 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ประจำปี 2556

  คลังน้ำมันไออาร์พีซี อยุธยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2556 จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
 • เกียรติบัตรโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

  คอมเพล็กซ์ 1 (PP Plant) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยใช้กลไกตลาด จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry)
 • ใบรับรอง Green Meetings

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับใบรับรอง Green Meetings จาก องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute Foundation : TEI เนื่องจากได้นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556