เกี่ยวกับเรา

 • รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2012”

  IRPC รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ IRPC Business Intelligent ในการวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Warehouse) และออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ IRPC ให้มีประสิทธิภาพ และรางวัลชมเชย ในโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร จากการผลส่งงานเข้าประกวด "Thailand ICT Excellence Awards 2012" ครั้งที่ 5 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอีเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU)
 • รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ในสาขา Premier Project : Construction ในโรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม จากการจัดอันดับบริษัทพลังงานจำนวน 250 บริษัททั่วโลก ที่มีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company จัดโดย บริษัท PLATTS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงาน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงราคาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์
 • รางวัล Golden Peacock Awards 2012

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Golden Peacock Awards 2012 ในสาขา Excellence in Corporate Governance จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ในฐานะที่องค์กรมีการบริหารจัดการด้านการกำกับองค์กรดีเยี่ยม รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Holy Grail of Corporate Excellence) ในระดับสากล
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 (5 ปี ติดต่อกัน)
 • รางวัล ผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award 2012) จาก บริษัท จีอี วอเตอร์ แอนด์ โพรเซสเทคโนโลยีส์ จำกัด โดยมอบให้กับบริษัทที่ร่วมทำโครงการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Ecomagination Award เพื่อยกย่ององค์กรที่สร้างความสมดุลในเชิงบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการทางด้านอุตสาหกรรม และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ในการจัดทำพื้นที่นำร่องแนวกันชนอุตสาหกรรม (Buffer Zone)
 • รางวัล ICQCC

  แผนกปฏิบัติงาน C312 กลุ่ม TAMJAI ในนามของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการแข่งขันการควบคุมระบบคุณภาพ (QCC) ในงาน International Convention on QC Circles 2012 ณ ประเทศมาเลเซีย : ICQCC 2012 จัดโดย Malaysia Productivity Corporation (MPC) ซึ่ง ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลสูงสุดในการประกวดครั้งนี้ คือ รางวัล 3 STAR AWARD จากผลงานระบบควบคุมคุณภาพการกลั่น โรงกลั่นน้ำมัน ไออาร์พีซี