เกี่ยวกับเรา

 • รางวัล EIA Monitoring Awards 2011

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ท่าเรือ ไออาร์พีซี ระยอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด มีการจัดการสภาพแวดล้อมโครงการที่ดี และ เป็นท่าเรือแรกของประเทศไทย ในการนำแนวคิดท่าเรือที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาสู่ท่าเรือสีเขียว (Green Port)
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2011

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2011 บุคคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหาร โรงงานควบคุม และ คุณมนตรี รชตพันธ์ ผู้จัดการแผนก ปรับปรุงคุณภาพ Naphtha บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
 • รางวัลองค์กรดีเด่น

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในฐานะองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
 • รางวัล Thailand Innovation Awards 2011

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2554” จากกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ ไออาร์พีซี ผลิตนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene Copolymer: ABS) โดยการนำยางธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบแทนยางสังเคราะห์ ซึ่งมีสัดส่วนของยางธรรมชาติถึงร้อยละ 20-50 โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของเม็ดพลาสติก ABS จากปิโตรเคมี นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการส่งเสริมและรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร คิดเป็นมูลค่า 620-1,560 ล้านบาท และลดการนำเข้าบิวทาไดอีน จากต่างประเทศ มากกว่า 10,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 660 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 700,000 ตันต่อปี
 • ไออาร์พีซี – ไทย เอบีเอส คว้าใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว”

  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3” ระบบสีเขียว (Green System) ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ในโอกาสที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้รับรางวัล และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และในฐานะที่ ไออาร์พีซี เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • ใบประกาศเกียรติคุณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ยูโร 4 ก่อนกำหนด

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ และเกียรติบัตร จากกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่โรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี และบริษัท น้ำมันไออาร์พีซี จำกัด เข้าร่วมในโครงการ นำน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ยูโร 4 มาจัดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง ก่อนการบังคับใช้ตามกฏหมาย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ จังหวัดระยอง
 • ไออาร์พีซี รับรางวัลผลงานกลุ่มคิวซีดีเด่น

  คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลกลุ่มคิวซีดีเด่นจาก ดร.ณัฐพล ณัฐฎสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่บริษัท ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงาน และการทำกิจกรรมคิวซีใน หน่วยงาน จนกลุ่ม Season Change ของบริษัท เรื่อง C312 (ADU2) การกลั่นน้ำมัน 2 และกลุ่ม UT-CLUB ของแผนก C13U ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มคิวซีดีเด่นจากภาคเอกชนเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเข้าร่วมเสนอผลงานในงานมหกรรมคิวซีนานาชาติ
 • เกียรติบัตร Carbon Label (ฉลากลดคาร์บอน) 2011

  ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียน "ฉลากลดคาร์บอน" (Carbon Reduction Label) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้แก่
  • เม็ดพลาสติก โพลีสไตรีน (Polystyrene:PS) ชนิด High Impact Polystyrene บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด
  • เม็ดพลาสติก โพลีสไตรีน (Polystyrene:PS) ชนิด General Purpose Polystyrene บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด
  • เม็ดพลาสติก โพลีสไตรีนที่ขยายตัวได้ (Expendable Polystyrene : EPS) ชนิด STANDARD TYPE และชนิด SELF EXTINCUISHING บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด
  เนื่องจากมีผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2011

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการและรักษาการกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2011 ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชม แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
 • ไออาร์พีซี รับรางวัลมาตรฐานมงกฎไทย (Crown Standard)

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับมาตรฐานมงกุฏไทย โดยการประเมินและรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในโครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม โดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง สามารถลดการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึง 40% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 400,000 ตันต่อปี
 • การรับรองการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศของกรม โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ในโอกาสที่โรงงานผลิตเอทธิลีน ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ของ บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด มีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม