เกี่ยวกับเรา

 • รางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อม Ecomagination Award

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อม Ecomagination Award จาก บริษัท จีอี วอเตอร์ และ โปรเซสเทคโนโลยี จำกัด ประกอบด้วย รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award) รางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Return on Environment Award) และรางวัลการประหยัดน้ำหรือพลังงานได้ผลจริง (Proof not Promises Award) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2010

  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณนันทชัย ประภาวัฒน์เวช บมจ. ไออาร์พีซี รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม และรางวัลชมเชย ด้านโครงการพลังงานสร้างสรรค์ : โครงการติดตั้งถังกักเก็บ Condensate เพื่อนำไอน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิต
 • เกียรติบัตร Carbon Reduction Label (ฉลากลดคาร์บอน) 2010

  เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสภาพ ภูมิอากาศ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Block Copolymer ตรา POLENE
  • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Random Copolymer ตรา POLENE
  • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Homo Polymer ตรา POLENE
  • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : K2 Process ตรา POLENE
  • ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : K1 Process ตรา POLENE
 • รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2010”

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 จาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ บริษัทฯ สามารถนำระบบไอซีที และซอฟต์แวร์ไทย มาใช้เป็นเครื่องมือ ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  1. Daily Gross Integrated Margin (GIM) รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (GIM : Core Process Improvement Projects )
  2. Integrated Supply Chain & Total Business Solution รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ
   2.1 IRPC Digital e-Commerce Account & Logistic System (IDEAL) สำหรับธุรกิจปิโตรเคมี
   2.2 IRPC Oil On Net (ชื่อย่อคือ IRON) สำหรับธุรกิจปิโตรเลียม