2018-11-06IRPC ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit 2018)

         บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) จัดกิจกรรม นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน และโครงการก่อสร้างลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี  โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  IRPC ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของ IRPC ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ

กลับ พิมพ์หน้านี้